SENEXIA

Senioreiden työllistymisen ja yrittäjyyden edistäminen.

3680297_PL09NQ0-scaled-pwxq8vy7nxgrk2ph4aehaiqh70wxggbjdwjt1ugxgw

Etusivu

EU:n väestö ikääntyy nopeasti. Monilla aloilla ammattitaitoisen työvoiman saannin turvaaminen on yrityksille suuri haaste Lisäksi työmarkkinoilta lähivuosina poistuvien työntekijöiden määrä on huomattavasti suurempi kuin uusien työntekijöiden määrä.

Tutkimusten mukaan yli 50-vuotiaat, jotka jatkavat työssä, pysyvät sosiaalisesti aktiivisina ja terveinä. Lisäksi yli 50-vuotiailla on paljon kokemusta ja osaamista, ja he voivat siten edistää työnantajiensa menestystä.

Yli 50-vuotiaita kannustetaan laajentamaan osaamistaan, mutta samaan aikaan työnantajat eivät tunnista mahdollisuutta hyödyntää senioreita. Siksi he ovat alttiina pitkäaikaistyöttömyydelle, ja 60-64-vuotiaiden osallistumisaste talouskehitykseen on alhainen.

Tutkimukset osoittavat, että yli 65-vuotiaat olevat ovat valmiita pysymään osa-aikaisinai työntekijöinä tai yrittäjinä, ja siten selvästi lisätä ammattitaitoisen työvoiman tarjontaa.

Yrittäjyyden arvioinnin tutkimuksissa esitetään, että itsenäisenä ammatinharjoittajana toimiminen lisää ikääntyneiden itsetuntoa ja motivoi heitä ottamaan vastaan uusia tehtäviä ja suoriutumaan niistä hyvin.

Yhteenvetona voidaan todeta, että ikääntyneiden kouluttaminen edistää osaltaan yrittäjyyttä.

Mistä on kysymys?

Euroopassa väestö ikääntyy, mutta toisaalta sillä on valtava älyllinen kapasiteetti ja kokemus eri aloilta. Kuitenkin ikääntynyt väestö joutuu kohtaamaan työuran loppuvaiheessa toimenpiteitä, jotka ei vät edistä ikääntyneiden työllistettävyyttä. Siksi on aika tarjota ikääntyneille koulutusresursseja ja -toimia, jotta he voivat vastata digitaaliseen murrokseen ja jatkaa työuraansa.

Tavoite

SENEXIA pyrkii torjumaan ikäsyrjintää kehittämällä innovatiivisia koulutusratkaisuja, joilla edistetään ikääntyneiden työllistymistä ja yrittäjyyttä.

Erityistavoitteet

SENEXIA pyrkii seuraaviin tavoitteisiin:

vähetää ikääntyneiden digilukutaidottomuutta parantamalla digitaalista osaamista, jotta senioriväestö olisi itsenäisempi

Auttaa ikääntyneitä hyödyntämään paremmin mahdollisuuksiaan

torjua osaltaan ikäsyrjintää

Resurssit

SENEXIA-hankeryhmä luo

Koulutusohjelman senioriyrittäjille

Tämä ohjelma tukee siirtymistä perinteisestä yrittäjyydestä digitaaliseen yrittäjyyteen

  • Moduuli 1: digitaalisen lukutaidon perusteet
  • Moduuli 2: digitaaliset työkalut liiketoiminnassa
  • Moduuli 3: digitaalinen oppiminen ja koulutus
  • Moduuli 4: digitaalinen markkinointiviestintä
  • Moduuli 5: verkkoyritysten perustaminen ja toiminta
  • Moduuli 6: Verkkoliiketoiminnan hallinta

Vuorovaikutteinen Infographic -setti

Kehitetään infografisia resursseja, joilla edistetään ikääntyneiden digivalmiuksia yrittäjyyteen. Infografiikkaresurssit ovat vuorovaikutteisia ja edellyttävät digitaalisia taitoja, koska ne ovat saatavilla verkkoalustan kautta. Kouluttajat auttavat ikääntyneitä käyttämään Senexian verkkomateriaalia.

Voimaantuminen ja tarinat

Hankkeen aikana kuvataan inspiroivia ja tietoisuutta lisääviä videoita.. Näiden videoiden avulla osaltaan pyrimme torjumaan stereotypioita ja ikääntyvän yhteiskunnan ongelmia.

Mooc-foorumi vahvistaa senioriyrittäjien digitaitoja

Kaikki oppimateriaalit ja koulutusmateriaalit ovat saatavilla SENEXIA MOOC -verkkopalvelussa osoitteessa
Kumppanit

SENEXIA -mallia senioreiden digitaalisten ja yrittäjätaitojen parantamiseksi kehitetään kuudessa EU-maassa: Ranska, Saksa, Irlanti, Kreikka, Bulgaria ja Suomi.

Générations Solidaires Val d'Oise 95

GSVO 95 -yhdistys on perustettu kesäkuussa 2010. Se toimii sukupolvien välisen solidaarisuuden ja Val-d'Oisen departementin kestävän kehityksen edistämiseksi. GSVO 95:n pääalue on sukupolvien välistä sosiaalis-kulttuurista oppimistoimintaa, jolla pyritään edistämään eri kohderyhmien sosiaalista integroitumista. Mm seuraavilla toimilla: kollektiivinen koulutus, työpajat ja sosiokulttuuriset toimenpiteet. GSVO 95 edistää sosiaalista monimuotoisuutta, suvaitsevaisuutta ja tasa-arvoa.

The Rural Hub CLG

 Ryhmä koulutuksen ja maaseudun kehittämisen ammattilaisia perustivat Rural Hubin vuonna 2012 vastauksena talouskriisin vaikutuksiin Irlannin pienissä maaseudun kylissä ja kaupungeissa. Rural Hub tarjoaa monenlaisia osaamisen ja valmiuksien kehittämisohjelmia paikallisille asukkaille, ammattilaisille, yhteisöille ja kansalaisjärjestöille. Olemme erikoistuneet yhteisöjen kehittämiseen, sosiaaliseen osallisuuteen ja verkostojen rakentamiseen, ja tarjoamme erilaisia paikallisia aloitteita, jotka koskevat heikommassa asemassa olevia maaseutunuorisoa, maahanmuuttajayhteisöjä, eristäytyneitä ikääntyneitä asukkaita, perheitä ja etulinjan työntekijöitä. Työskentelemme näiden ryhmien kanssa käyttäen luovia lähestymistapoja ja digitaalisten mediaresurssien testausta tukeaksemme Cavanin alueen paikallisyhteisöjen sosiaalista yhteenkuuluvuutta. Meillä on koko alueen laajuinen sidosryhmäverkosto, joka tukee työtämme aihekohtaisesti. Yhteisöpohjaisen toimistomme kautta tarjoamme epävirallisia aikuis- ja nuorisokoulutusohjelmia Social Mornings- ja Educational Afternoons -ohjelmien kautta sekä nuorten digitaalisen median ohjelmia, joita toteutamme Virginian kunnan Cavanissa sijaitsevalla Digital Media Zone -alueella (DMZ).

INTEGRA FILDER E.V.

INTEGRA Filder e.V. on voittoa tavoittelematon yhdistys, joka tekee kotouttamistyötä Filderstadtissa ja Stuttgartin alueella maahanmuuttajien ja maahanmuuttajataustaisten ihmisten puolesta alkuperästä, kulttuurista ja uskonnosta riippumatta. Painopisteenä on lapsille, nuorille ja aikuisille suunnattu koulutustyö, joka on suunnattuja erityisesti naisille. Tarjoamme laajan kirjon matalan kynnyksen koulutuksesta korkea-asteen koulutukseen kielten, kulttuurin, pedagogiikan, terveyden, voimaannuttamisen, yhteiskunnallisen osallistumisen, ekologian, ilmaston- ja ympäristönsuojelun sekä taiteen aloilla. Yhdistys tekee yhteistyötä laajassa verkostossa erilaisten kumppaneiden, järjestöjen ja yhdistysten kanssa. INTEGRA toimii eurooppalaisten hankkeiden koordinaattorina ja kumppanina. Erityisen tärkeää meille on luottamuksellinen yhteys paikallisiin ihmisiin, sekä maahanmuuttajiin että kanta-asukkaisiin, joiden kohtaaminen mahdollistetaan ja edistetään kestävästi toimenpiteittemme puitteissa. Pidämme erittäin tärkeänä, että palvelumme räätälöidään ihmisten tarpeiden mukaan ja että hankkeita, toimintoja ja tapahtumia toteutetaan yhdessä. Työmme laatu on meille erittäin tärkeää. Lisätietoja osoitteessa www.integra-bildung.de

Anmiro Oy

Anmiro Oy:llä on kokemusta kansainvälisten hankkeiden suunnittelusta, toteuttamisesta ja arvioinnista, jotka on suunnattu tukemaan aloittelevia yrittäjiä, yrittäjyyttä, maaseutuyrittäjyyttä (matkailu & kulttuuri), ammatillisen koulutuksen tarjoajia sekä tukemaan haavoittuvien ryhmien, kuten vanhusten, integroitumista. siirtolaisille, etnisille vähemmistöille sekä asiantuntijapalveluiden tarjoamisessa projektiryhmille, kuten kestävän kehityksen koulutus, toteutus ja laadunhallinta sekä sisäinen/ulkoinen arviointi. 

Lisätietoa Anmirosta osoitteessa anmiro.net 

ja yhteystiedot: kallio@phpoint.fi

DRUZHESTVO ZNANIE

 Znanie Association Sofialla on monen vuoden menestyksekäs kokemus ei-muodollisesta koulutuksesta. Hankkeemme keskittyvät pääasiassa ei-muodolliseen koulutukseen (vuorovaikutteiset oppimismenetelmät), kouluttajien koulutukseen, ammatillisen koulutuksen laadun parantamiseen, nuorisotoimintaan ja suvaitsevaisuuden lisäämiseen, digitaalisten taitojen ja kulttuurin lisäämiseen sekä sukupolvien väliseen toimintaan. Vuodesta 2011 lähtien The Knowledge Society - Sofia on Sofian yliopiston ensimmäinen koulutuslaitos Sofiassa.

Development Agency of Karditsa - AN.KA. S.A.

ANKA S.A:n identiteetin keskeinen osa on ohjelmien ja hankkeiden toteuttaminen. Nämä ovat ANKAn toiminnan erillisiä osia. Se on monimutkaisen suunnittelu-, dokumentointi- ja edustusprosessin tulos. Ohjelmien ja hankkeiden avulla pyritään kehittämään sekä maaseutu- että kaupunkialueita korostamalla ja hyödyntämällä kaikenlaisia resursseja (luonnonvaroja, inhimillisiä resursseja, kulttuurisia resursseja) ja ehdottamalla paikallista aloitteellisuutta ja yrittäjyyttä liikkeellepanevaksi voimaksi. AN.KA. SA:n toiminta-ajatuksessa keskitytään "valmiuksien kehittämiseen" ja paikallisen väestön, erityisesti heikommassa asemassa olevien ryhmien, "voimaannuttamiseen" sekä sosiaalisen syrjäytymisen välttämiseen. Ohjelmat ja hankkeet suunnitellaan ja toteutetaan siten, että ne palvelevat johdonmukaista ja yhtenäistä näkemystä paikallisesta kehityksestä. Kukin niistä vastaa erityistarpeisiin ja täyttää yksittäisen tavoitteen tässä visiossa, jota päivitetään ja rikastetaan jatkuvasti yhteiskunnallisen kuulemisen avulla.

www.anka.gr

[gtranslate]
Tapahtumat ja työpajat

Pilottitapahtuma

Paikallinen työryhmä kussakin kumppanimaassa testaa ja validoi koulutusohjelman (PPR1), infografiikat (resurssit (PPR2) ja MOOC-oppimisalustan (PPR4) arvioidakseen koulutusohjelman osatekijöitä, ja miten niitä voitaisiin parantaa ja/tai muuttaa hankkeen tulosten tavoitteiden mukaisesti.

SENEXIAn kansalliset seminaarit

Näissä tilaisuuksissa SENEXIA-hankkeen resursseja ja koulutusmateriaalia esitellään ja jaetaan hyvin erilaiselle yleisölle, joka koostuu organisaatioiden johdosta ja muista edustajista, työnantajista ja heidän yhdistyksistään. Kerromme työllistyvyydestä ja yrittäjyyden kehittämisestä vastaaville oppilaitoksille (aikuiskouluttajat, korkeakoulut, pk-yritysten järjestöt, paikallisviranomaiset jne.). Nämä yksipäiväiset seminaarit järjestetään Kussakin kumppanimaassa. Tavoitteena on kertoa, demonstroida ja testata Senexia-oppimisalustaa sen potentiaalisten käyttäjien - senioreiden sekä eri sidosryhmien - kanssa.

Uutisia

Täältä löydät kaikki projektin uutiskirjeet ja lehdistötiedotteet!

Uutiskirje #1

Uutiskirje #2

Uutiskirje #3

Uutiskirje #4

Osallistu!
Jos haluat osallistua ja tukea projektiamme, tykkää ja seuraa meitä Facebookissa:
Euroopan komission tuki tämän julkaisun tuottamiselle ei tarkoita, että komissio hyväksyisi julkaisun sisältöä, joka heijastaa ainoastaan sen laatijoiden näkemyksiä, eikä komissiota voida pitää vastuullisena julkaisun sisältämien tietojen mahdollisesta käytöstä.
Hankkeen numero: 2021-1-FR01-KA220-ADU-000027099.
@ Copyright 2022 | All Right Reserved
fi